جلد کتاب

 

جلد کتاب سیلاست گذاری در سینمای ایران

جلد کتاب سیاست گذاری در سینمای ایران

 

 

جلد کتاب شعر فواره های بی برگشت (مجموعه شعر خلیل روئینا)

جلد کتاب فواره های بی برگشت (مجموعه شعر خلیل روئینا)

 

 

جلد کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی زبانشناسی و مردم شناسی لارستان

جلد کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی زبانشناسی و مردم شناسی لارستان (طرح تایید نشده)

 

jeld-farhangmardom22

 

طراحی جلد نشریه علمی پژوهشی جامعه شناسی هنر و ادبیات (دانشگاه تهران)

جلد نشریه علمی پژوهشی جامعه شناسی هنر و ادبیات (دانشگاه تهران)

از آنجا که جلد نشریه فاقد عکس و طراحی مجزا در هر دوره انتشار است رنگ های کوناگونی برای تمایز شماره های مختلف پیشنهاد شد.

SOCIOLOGICAL-JOURNAL-(1)