فونت ایران سن سریف سایز ۱۱ پیکسل : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans 11px)
فونت ایران سن سریف سایز ۱۲ پیکسل : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans 12px)
فونت ایران سن سریف سایز ۱۳ پیکسل : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans 13px)
فونت ایران سن سریف سایز ۱۴ پیکسل : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans 14px)
فونت ایران سن سریف سایز ۱۵ پیکسل : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans 15px)
فونت ایران سن سریف سایز ۱۶ پیکسل : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans 16px)
فونت ایران سن سریف سایز ۱۷ پیکسل : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans 17px)
فونت ایران سن سریف سایز ۲۰ پیکسل : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans 20px)
فونت ایران سن سریف سایز ۲۴ پیکسل : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans 24px)
فونت ایران سن سریف سایز ۳۰ پیکسل : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans 30px)