وب فونت های ایران را با پر استفاده ترین وب فونت های فارسی مقایسه کنید :
فونت ایران سن سریف به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans )
فونت ایرانیان سنس : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IranianSans )
فونت ایران معمولی : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans)
فونت ایرانیان سریف : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IranianSerif )
فونت ایران معمولی : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans )
فونت بی بی سی نسیم : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (bbc nasim )
فونت ایران سن سریف به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans)
فونت یکان (وب) : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (Yekan Web )
فونت ایران معمولی : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (IRAN Sans)
فونت دروید نسخ (گوگل) : به نام خداوند جان و خرد . کزین برتر اندیشه برنگذرد . خداوند نام و خداوند جای . خداوند روزی ده رهنمای (Droid Naskh )

www.moslemebrahimi.com